www.xinchaohanquoc.com
Bảng tin tự do

CÁCH ĐĂNG KI ĐĂT CHỖ TRÊN 출입국

Admin 0 58 18-07-19 09:43:49

Bước1: Vào trang https://www.hikorea.go.kr/pt/main_kr.pt để đăng kí 방문예약.


Bước2: Nhấn vào 방문예약 trên thanh bảng chọn trên màn hình.


Bước3: Nhấn vào 방문예약신청( 출입국) và nếu các bạn chưa có tài khoản hãy nhấn 방문예약신청 (비회원).


Bước4: Điền mã số thẻ ngoại kiều, ngày cấp thẻ( ở phía đươi bên tay phải ở mặt trước thẻ sẽ có ạ), và nhấn 확인.


Bước5: Các bạn tích vào chỗ 체류허가 신청 접수예약, nhập số điện thoại, nhấn vào bảng thời gian để chọn thời gian và khung giờ tới cục xuất nhập cảnh, nhập mục đích tới, mã số bí mật và nhấn 신청.


Bước6: Nhấn OK để xác nhận thông tin.


Bước7: Cuối cùng các bạn sẽ nhận được tin nhắn về điện thoại và hiển thị lên như trong màn hình, nhấn 인쇄 để in bản xác nhận là hoàn thành ạ.

Bước2: Nhấn vào 방문예약 trên thanh bảng chọn trên màn hình.

Bước2: Nhấn vào 방문예약 trên thanh bảng chọn trên màn hình.

Bước3: Nhấn vào 방문예약신청( 출입국) và nếu các bạn chưa có tài khoản hãy nhấn 방문예약신청 (비회원).

Bước3: Nhấn vào 방문예약신청( 출입국) và nếu các bạn chưa có tài khoản hãy nhấn 방문예약신청 (비회원).

Bước4: Điền mã số thẻ ngoại kiều, ngày cấp thẻ( ở phía đươi bên tay phải ở mặt trước thẻ sẽ có ạ), và nhấn 확인.

Bước4: Điền mã số thẻ ngoại kiều, ngày cấp thẻ( ở phía đươi bên tay phải ở mặt trước thẻ sẽ có ạ), và nhấn 확인.

Bước5: Các bạn tích vào chỗ 체류허가 신청 접수예약, nhập số điện thoại, nhấn vào bảng thời gian để chọn thời gian và khung giờ tới cục xuất nhập cảnh, nhập mục đích tới, mã số bí mật và nhấn 신청.

Bước5: Các bạn tích vào chỗ 체류허가 신청 접수예약, nhập số điện thoại, nhấn vào bảng thời gian để chọn thời gian và khung giờ tới cục xuất nhập cảnh, nhập mục đích tới, mã số bí mật và nhấn 신청.

Bước6: Nhấn OK để xác nhận thông tin.

Bước6: Nhấn OK để xác nhận thông tin.

Bước7: Cuối cùng các bạn sẽ nhận được tin nhắn về điện thoại và hiển thị lên như trong màn hình, nhấn 인쇄 để in bản xác nhận là hoàn thành ạ.

Bước7: Cuối cùng các bạn sẽ nhận được tin nhắn về điện thoại và hiển thị lên như trong màn hình, nhấn 인쇄 để in bản xác nhận là hoàn thành ạ.

Comments

Chủ đề
Không có bài viết.
Không có bài viết.
AD
State
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand