www.xinchaohanquoc.com
Bảng tin tự do

THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI VIẾT TOPIK II CÂU 54 NÀO CÁC BẠN.

Admin 0 181 19-07-19 14:34:36

Dưới đây là đề thi topik II câu 54 và đáp án mẫu. Các bạn xem rồi tham khảo ạ.


 직업은 우리가 살아가는 데 꼭 필요한 의식주 문제를 해결하기 위해 반드시 필요한 것이다.그러나 과거에 비해 직업관이 다양해지고 복잡해지면서 직업에 대한 사람들의 인식도 많은 변화가 생겼다.


 과거에 비해 직업 선택의 기준이 많이 달라졌다.과거에는 월급과 사회적 지위가 직업을 선택하는 중요한 기준이었다면 현재에는 그러한 기준은 물론이고 적성에 맞는 직업이라는 기준도 많이 고려하고 있다.아무리 높은 급여를 제공한다 해도 적성에 맞지 않다면 출근할 때마다 힘들게만 느끼고 쉽게 치질 수 있다는 연구 결과도 있다.게다가 최근에는 적성뿐만 아니라 근무조건,인간관계 등...다양한 기준들이 생겨 나고 있다.


 그렇다면 본인에게 맞는 직업은 어떤 직업인가?첫째,적성에 맞는 직업을 선택할 수 있으면 좋은 것이다.적성에 맞다는 것은 무엇을 할 때 재미있고 본인이 지신 있게 할 수 있다는 것을 의미한다.그래서 적성에 맞는 직업을 갖게 되면 출근하는 날마다 행복한 날을 말해도 과언이 아니다.둘 째,직장동료 관계가 원만한 직업을 갖게 되면 아주 바람직 한 것이다.이렇게 좋은 인간관계는 효율적인 업무에 중요한 요소로 떠오르고 있다.


 그러나 그러한 직업을 가지기 위해 말처럼 쉬운 일이 아닌 것이다.그러기 위해는 전문지식은 물론이고 새로운 지식을 얻기 위한 열린 자세가 무엇보다 중요하다. 직업에 대한 인식이 많이 변화되는 것이 개인과 사회를 발전시키는 데 도움이 될 수 있다고 생각한다.


Comments

Chủ đề
Không có bài viết.
Không có bài viết.
AD
State
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand