www.xinchaohanquoc.com
Bảng tin tự do

Các câu cao dao tục ngữ thường hay gặp

Admin 0 178 23-07-19 12:09:30
친구 따라 강남 간다

Theo bạn đi đến tận 강남( nghe lời rủ rê cuả người khác)

콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다

Gieo nhân nào gặt quả đấy

티끌 모아 태산

Tích tiểu thành đại

팔은 안으로 굽는다

Thương người nhà hơn người ngoài là điều đương nhiên

평안감사도 저 싫으면 그만

Cho dù là việc tốt đến mấy mà mình không thích thì cũng không thể làm được

핑계 없는 무덤 없다

Không có nấm mồ nào là không có lí do( chuyện gì cungc có lí do của nó)

하늘의 별따기

Khó như hái sao trên trời

하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다

Trời có sụp thi vẫn có chỗ chui ra( chuyện gì đi nữa thì cũng có cách giải quyết)

하룻강아지 범 무서운 줄 모른다

Chó con một ngày tuổi nên không biết sợ cọp( có mắt mà không tròng)

호랑이 없는 곳에서 여우가 왕노릇한다

Khi không có hổ thì cáo lên ngôi( khi không có người mạnh hơn thì người kém hơn vẫn có thể giả vờ giỏi đươc)

호랑이 물려가도 정신만 차리면 산다

Dẫu bị hổ tha đi chỉ cần tỉnh táo là sống sót( khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm chỉ cần tỉnh táo là có thể vượt qua

천리 길도 한 걸음부터

Đường vạn dặm cũng từ một bước chân

참새가 방앗간을 그냥 지나랴

Chim sẻ mà có thể bỏ qua được kho thóc sao( có những việc có thể đem lại lợi ích thì không dễ bỏ qua

쥐구멍에서도 볕들 날 있다

Hang chuột cũng có ngày nắng lên( vất vả, kham khổ mãi cũng có ngày sung sướng)

윗물이 맑아야 아랫물이 맑다

Nươc trên mặt có trong thì nước dưới mới trong được( người trên phải sống cho đúng để người dưới học theo)

원수는 외나무다리에서 만난다

Oan gia ngõ hẹp

우물을 파도 한 우물을 파라

Đào giếng thì hãy chỉ nên tập trung vào đào một cái thôi( làm việc gì đó nên kiên trì)

우는 아이 젖준다

Có đòi thì mới cho

옷이 날개다

Người đẹp vì lụa

오르지 못할 나무는 쳐다보지도
마라

Cây đã không mọc thì đừng có trông mong( những việc không có khả năng thành công thì k nên trông đợi

Comments

Chủ đề
Không có bài viết.
Không có bài viết.
AD
State
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand